Възможност за подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради (училища, музеи, иновационни центрове и др.).

Участващите територии се сблъскват с общите проблеми на стари съоръжения, остарели / деградирали фасади на сгради, материали и оборудване (изолация, уреди, системи за охлаждане / отопление и др.), ниско енергийно съзнание и осведоменост, липса на квалифицирани държавни служители, което води до високо потребление на енергия и емисии на CO2.

Намалена консумация на енергия след една година изпълнение на пилотни действия

pronergy3bg

Обучения

PROENERGY bg

Обществени сгради с подобрена енергийна ефективност
Договори с гарантиран резултат (ЕСКО)
Инструмент за сравнителен анализ

proenergy2bg

Съвместна ИКТ платформа
Съвместна стратегия и план за действие
Съвместен моделиер за анализ на разходите и ползите
Общото предизвикателство на PRO-ENERGY е да подобри енергийната ефективност на различни обществени сгради (училища, музеи, иновационни центрове и т.н.). Участващите територии се сблъскват с общите проблеми на стари съоръжения, остарели / деградирали фасади на сгради, материали и оборудване (изолация, уреди, системи за охлаждане / отопление и др.), ниско енергийно съзнание и осведоменост, липса на квалифицирани държавни служители, което води до високо потребление на енергия и емисии на CO2. В комбинация с факта, че участващите територии са зависими от вноса на енергия, е повече от очевидно, че има място за подобрения в потреблението на енергия и по-ефективното използване на енергията. По-важното е, че примерната роля на публичния сектор трябва да се насърчава чрез увеличаване на икономиите на енергия в обществените сгради с фокус върху поведенческата енергийна ефективност, PRO-ENERGY има за цел да се справи с тези въпроси чрез разработване и прилагане на съвместни стратегии и планове за действие, повишаване на компетентността на собствениците или ползвателите на публични сгради, разработване и прилагане на технологии и инструменти за намаляване на потреблението на енергия в обществени сгради и насърчаване на добри практики и резултати, генерирани от проекта към други местни / регионални / национални субекти в района.