Относно програмата

  „INTERREG Балкани-Средиземно море 2014-2020“ е нова програма за сътрудничество, произтичаща както от силната воля на страните участнички в „BalkanMed“ за насърчаване на сътрудничеството в района, така и от разделянето на „Югоизточна Европа 2007-2013 г.“. Тя обединява пет (5) държави, три (3) държави-членки на ЕС (България, Кипър и Гърция) и две (2) страни кандидатки, Албания и Република Северна Македония. За първи път европейското сътрудничество се обръща към Балканския полуостров и Източното Средиземно море заедно, в съвместни усилия през морските и сухоземните граници, за да допринесе за стратегията „ЕС 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж". Програмата BalkanMed е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) с 28.330.108,00 евро. Общата подкрепа от фонда на Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA) възлиза на 5.126.138,00 евро. Следователно общият бюджет на Програмата, включително националното съфинансиране, е 39.727.654,00 Евро.

КЛЮЧОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Програма Балкани-Средиземно море е фокусирана към две ключови предизвикателства:

– Приоритетно предизвикателство 1: „Предприемачество и иновации“
– Приоритетно предизвикателство 2: "Околна среда"

Повече информация можете да намерите на официалната страница на програмата: .