Σχετικά με το πρόγραμμα

Το «INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020» είναι ένα νέο Πρόγραμμα Συνεργασίας, που προκύπτει τόσο από τη διάσπαση του Προγράμματος της «Νοτιοανατολικής Ευρώπης 2007-2013» και από την ισχυρή βούληση των συμμετεχουσών χωρών να προωθήσουν τη συνεργασία στην περιοχή. Το Πρόγραμμα φέρνει σε συνεργασία πέντε (5) χώρες, τρία (3) κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βουλγαρία, Κύπροw και Ελλάδα) και δύο (2) υποψήφιες χώρες, την Αλβανία και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Είναι η πρώτη φορά που η ευρωπαϊκή συνεργασία αντιμετωπίζει τη Βαλκανική Χερσόνησο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενιαία, σε μια κοινή προσπάθεια πέρα ​​από τα θαλάσσια και χερσαία σύνορα, με σκοπό να συμβάλει στη στρατηγική «ΕΕ 2020», για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ». Το πρόγραμμα BALKAN MED συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με προϋπολογισμό, 28.330.108,00 ευρώ. Η συνολική υποστήριξη από το ταμείο Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) ανέρχεται σε 5.126.138,00 ευρώ. Επομένως, ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συνεισφοράς, είναι 39.727.654,00 ευρώ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Το BALKAN MED επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση δύο βασικών προκλήσεων: την εδαφική ανταγωνιστικότητα και το περιβάλλον. Κατά συνέπεια, το Πρόγραμμα βασίζεται στους ακόλουθους δύο άξονες προτεραιότητας:

– Άξονας Προτεραιότητας 1: «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία»
– Άξονας Προτεραιότητας 2: «Περιβάλλον»

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου: .