• E-mail: proenergybalkanmed@gmail.com
  • Phone: +30 26653 60103-4
  • Location: P.Tsaldari 18, Τ.Κ: 46100, Greece

Eficenca e Energjise 2020

Eficenca e Energjisë 2020 është publikimi i fundit i Botimeve Vjetore të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë (IEA) mbi zhvillimet globale në efiçencën e energjisë. Përmes analizës së të dhënave, politikave dhe teknologjive, jepet nje vizion gjithëpërfshirës i tendencave të efiçencës së energjisë në mbarë botën. Efiçenca e energjisë luan një rol thelbësor në përshpejtimin e tranzicionit të energjisë së pastër dhe në arritjen e objektivave globale të klimës. Raporti i këtij viti fokusohet në ndikimin e pandemisë Covid-19 në efiçencën e energjisë dhe tregjet globale të energjisë per këtë vit, si dhe në analizën e tendencave të vitit 2019. Duke analizuar përfshirjen dhe ndikimet e efiçencës së energjisë në paketat stimuluese, raporti thekson gjithashtu rolin e efiçences se energjise në mbështetjen e përpjekjeve për zhvillim të qëndrueshëm në mbarë botën, duke krijuar vende pune dhe stimuluar shpenzimet, duke reduktuar emetimet e gazeve serrë. https://www.iea.org/events/energy-efficiency-2020
User Dashboard Client Zone