Δυνατότητα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων (σχολεία, μουσεία, κέντρα καινοτομίας κ.λπ.).

Οι συμμετέχουσες περιοχές αντιμετωπίζουν ένα σύνολο κοινών προβλημάτων όπως: παλιές εγκαταστάσεις, ξεπερασμένες / υποβαθμισμένες προσόψεις κτιρίων, υλικά και εξοπλισμός (μόνωση, συσκευές, συστήματα ψύξης / θέρμανσης κ.λπ.), χαμηλή ενεργειακή συνείδηση και ευαισθητοποίηση, έλλειψη εξειδικευμένων δημοσίων υπαλλήλων, που οδηγεί σε υψηλή κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές CO2.

Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας μετά από ένα έτος εφαρμογής πιλοτικών δράσεων

proenergy 3

Εκπαιδεύσεις

proenergy

Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση
Συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης
Εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης

proenergy2

Κοινή πλατφόρμα ΤΠΕ
Κοινή στρατηγική και σχέδιο δράσης
Κοινή ανάλυση κόστους-οφέλους
Κοινή πρόκληση του έργου PRO-ENERGY αποτελεί η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης διαφόρων δημόσιων κτιρίων (σχολεία, μουσεία, κέντρα καινοτομίας κ.λπ.). Οι συμμετέχουσες περιοχές αντιμετωπίζουν ένα σύνολο κοινών προβλημάτων όπως: παλιές εγκαταστάσεις, ξεπερασμένες / υποβαθμισμένες προσόψεις κτιρίων, υλικά και εξοπλισμός (μόνωση, συσκευές, συστήματα ψύξης / θέρμανσης κ.λπ.), χαμηλή ενεργειακή συνείδηση ​​και ευαισθητοποίηση, χαμηλό βαθμό εξειδίκευσης των δημοσίων υπαλλήλων, που οδηγεί σε υψηλή κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές CO2. Το γεγονός ότι οι συμμετέχουσες περιοχές εξαρτώνται από εισαγωγές ενέργειας, καθιστά προφανές ότι υπάρχει περιθώριο για βελτιώσεις στην κατανάλωση ενέργειας καθώς και στην πιο αποτελεσματική χρήση της. Το πιο σημαντικό είναι η προώθηση του δημόσιου τομέα μέσω της αύξησης στην εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια. Με έμφαση στη συμπεριφορική ενεργειακή απόδοση, το PRO-ENERGY στοχεύει στην αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων αναπτύσσοντας & εφαρμόζοντας κοινές στρατηγικές και σχέδια δράσης, αυξάνοντας τις αρμοδιότητες των ιδιοκτητών και χειριστών δημόσιων κτιρίων, αναπτύσσοντας & εφαρμόζοντας τεχνολογίες και εργαλεία για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσια κτίρια και προωθώντας καλές πρακτικές και αποτελέσματα που δημιουργούνται από το έργο σε άλλες τοπικές / περιφερειακές / εθνικές αρχές της περιοχής. Ο γενικός στόχος του PRO-ENERGY είναι η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια στην περιοχή της Βαλκανικής και της Μεσογείου και η δημιουργία ενός πρακτικού πλαισίου μοντελοποίησης και υλοποίησης παρεμβάσεων ενεργειακών επενδύσεων, μέσω συγκεκριμένων συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και μέσω συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης (ΣΕΑ). Ο ειδικός στόχος της PRO-ENERGY είναι η μείωση, πάνω από 20%, των ενεργειακών δαπανών σε δημόσια κτίρια των συμμετεχόντων εταίρων σε ένα έτος μετά την εφαρμογή πιλοτικών δράσεων. Κατά συνέπεια, το έργο συνδέεται άμεσα με τον Ειδικό Στόχο 2.2 Βιώσιμες Περιοχές - Προώθηση της Διακρατικής Συνεργασίας για την Απόδοση Πόρων και την Κλιματική Αλλαγή, καθώς συμβάλλει στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στις συμμετέχουσες περιοχές καθώς και στη μείωση των εκπομπών CO2. Επιπλέον, το έργο αντιμετωπίζει ορισμένες από τις κύριες προκλήσεις μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στις οποίες στοχεύει το πρόγραμμα BALKAN MED, και συγκεκριμένα: την χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα και ενέργεια, την αποδοτικότητα και την αύξηση της κατά κεφαλή ζήτησης που αντιμετωπίζεται μέσω της αυξημένης ενεργειακής απόδοσης του PRO-ENERGY σε δημόσια κτίρια, της αυξημένης ικανότητας και της ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση & πρακτικές εξοικονόμησης & τα αντίστοιχα οφέλη. Το PRO-ENERGY θα συμβάλει επίσης στην ικανοποίηση της ταχείας αύξησης της ζήτησης πόρων σε όλες τις χώρες της περιοχής της Βαλκανικής και της Μεσογείου, μέσω της αυξημένης ενεργειακής απόδοσης και των δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τις ενεργειακές πολιτικές και στρατηγικές (Κοινή Στρατηγική & Σχέδιο Δράσης), ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικά με ενεργειακά ζητήματα& ευαισθητοποίηση των τοπικών ενδιαφερομένων (Ενίσχυση ικανοτήτων για διαχειριστές ενέργειας & δραστηριότητες διάδοσης) καθώς και αποτελεσματική διαχείριση πόρων (ενέργεια) & χρηματοδότηση αναβαθμίσεων ενέργειας μέσω μείωσης κόστους (Πλατφόρμα ΤΠΕ, Μοντέλο ανάλυσης κόστους οφέλους και ΣΕΑ σε συνδυασμό με ενεργειακούς ελέγχους).